Sirjan Students Financial Management

بیا تا گـل برافـشانیم و می در ساغر اندازیم .... فـلـک را سقـف بـشـکافیم و طرحی نو دراندازیم

مدیریت تطبیقی

فصل اول:

1-درمطالعات تطبیقی چرا رویکرد نهادگرایی جدید جایگزین رویکرد وظیفه گرایی شده است تحلیل نمایید؟  در رویکردوظیفه گرایی تلاش شده است یک چهار چوب نظری ساخته شود که برای اولین بار یک شیوه تطبیقی برای سیستم های سیاسی را ممکن سازد والموند مدل داده –ستاده را ارائه می دهد که خواسته ها ونیازها تبدیل به خط مشی شده وپس از آن اجرای خط مشی وترازیابی خط مشی مطرح  می گردد او عقیده داشت این یک مدل بوده وسیستم می تواندبا این مدل (داده-ستاده)سنجیده شود انتقاد رویکرد وظیفه گرایی: به طور کلی مقوله های وظیفه ای در نتیجه فعالیتهای سیاسی پیچیده غربی انجام می گیرد که تبدیل داده –ستاده شامل شش مرحله از نظر الموند می باشد:

1-تبیین منافع (شامل بیان خواسته ها ونیازها)

2-تالیف منافع(شامل ترکیب خواسته ها)

3-وضع مقررات (شامل تنظیم مقررات با ضمانت اجرا)

4-بکار گیری مقررات (شامل بکار گیری وتحکیم اینگونه مقررات )

5-قضاوت (شامل قضاوت موردی در باره اجرای این مقررات)

6- ایجاد ارتباطات (شامل درون سازمانی،میان سازمانی،برون سازمانی)

منتقد رویکرد وظیفه گرایی لئونارد بایندر می گوید چطور یک تعداد معدودی وظایف می تواند یک سیستم سیاسی را پوشش دهند ؟ افرادی نیز که خواسته اند مراحل الموند را اجرا کنند موفق نبوده اند.

منتقد دیگر فرد ریگز، می گوید این الگوبرای مطالعه سیستم سیاسی توسعه یافته مفید است وکل جهان را نمی شود با آن سنجید وبه عبارتی با واقعیت تطابق ندارد وبرای کشورهای سنتی مانند هند که قانون نیز اجرا نمی شود قابل قبول نیست پس الگوی متفاوت دیگری نیاز است وریگز الگوی منشوری را ارائه می دهد.هلیوجگورایب منتقد دیگر وظیفه گرایی را همسو باعقاید غربی می داند زیرا کشورهای سرمایه داری طرحهای تحلیلی برای موجه جلوه دادن وضع موجود کشورهای در حال توسعه را که بنفع کشورهای صنعتی وپیشرفته است  این انتقادات منجر به تردید مجموعه ای از نماد گرایان قرار گرفت.از انجابود که وظیفه گرایی جای خودرا به نهاد گرایی داد در نهاد گرایی جدید نهاد وحکومت یک کل در نظر گرفته شد.هر چند که حکومت  وجامعه بهم وصل هستند ولی از یک دیگر مفهوم جداگانه ای دارند که حکومت ونهادهای آن از پنج بخش تشکیل شده اند :

1-   انجام اقدامات2-حفظ ارزشهای مشخص3-داشتن یک تاریخ4-داشتن فرهنگ مشترک 5-حفظ ساختارهای قدرت

جنبه های دیگر نهاد گرایی جدید توجه واحیاء موضوعات هنجاری مرتبط با مفاهیم سنتی مانند منافع ملی عمومی وعلم حقوق مدنی می باشد جنبه دیگر نهاد گرایی جدید اصطلاح حاکمیت است که در واقع قلمرو نسبی ومیزان قدرت واقتدار حکومت را شامل می شود.

 

2-   راجع به ادبیات مربوط به مطالعات امور تطبیقی بحث نمایید وبگویید چرا الگوهای نیمه جامع در مقایسه با الگوهای جامع از اولویت بیشتری برخوردار ند؟ادبیات مطالعات اداره امور تطبیقی شامل 1- ادبیات سنتی تعدیل شده2-ادبیات با گرایش توسعه 3-ادبیات مبتنی بر تهیه الگوی جامع 4-ادبیات مبتنی بر الگوهای نیمه جامع  می باشد

ادبیات سنتی تعدیل شده :عموما شامل ادبیات محدود اندیش وبخش نگر گذشته بود که با ادبیات قبلی فرق چندانی نداشت شامل دو گروه است گروه یک - که به مطالعات فرعی اداره امور مثل مدیریت امور کارکنان ،امور مالی وغیره از منظر تطبیقی نگریسته است گروه دو – شامل مطالعات اداره امور کشورهای توسعه یافته را به عنوان یک کل برای تطبیق مد نظر قرار دادند.

ادبیات گرایش توسعه :این گروه توجه خودرا به نیازهای اداری برای تحقق اهداف خط مشی عمومی به ویژه در کشورهایی که این اهداف شامل تغییرات وسیع سیاسی ،اقتصادی،اجتماعی می شود متمرکز کرده اند

ادبیات مبتنی بر الگوی جامع:به معنای دسته بندی داده ها ،توصیف واقعیت ویا فرضیه سازی دوباره آنها می باشد که بر اساس نظریه عمومی سیستم ها استوار است .که درآن جامعه شناسی قرار دارد ریگز در راس کسانی بود که رویکرد عمومی سیستم ها را برای مطالعه اداره امور دولتی تطبیقی برگزید که از طریق تئوری جامعه منشوری تلاش قابل توجهی انجام داد.

از انجاییکه مشکل اصلی در مطالعه اداره امور تطبیقی انتخاب الگویی به اندازه کافی بزرگ است که هم بتواند کل پدیده مورد نظر را پوشش دهد ودر عین حال آنقدر غیر قابل کنترل  وناهنجار نباشد که نتوان اداره امور را درک ومعرفی کرد دانشمندان روبه الگوی نیمه جامع آوردند که بتوانند بخشهای کوچکتری از واقعیت  را جدا کرده وآنرا دقیق به روشهای علمی مطالعه کنند که برترین الگوی نیمه جامع الگوی بروکراتیک است که بر پایه الگوی آرمانی بروکراسی ماکس وبر به همراه تغییرات اصلاحات وتجدید نظرهای بعدی آن ایجاد شده در الگوی جامع دانشمندان برای مطالعه تطبیقی حکومت را شامل :قوای مجریه ،قضایی وقانونگذاری می دانند که مبنای تطبیق قرار گیرند واز آنجاییکه مطالعه کل سیستم فاقد عمق لازم است باید بخشی از حکومت مثل قوه مجریه- قضاییه- وقانون گذاری مورد مطالعه وتطبیق قرار گیرد.پس مطالعات به سوی ساختن مدلهای نیمه جامع حرکت کرد ریگز مطالعاتی را واقعا تطبیقی می داند که 1- تجربی2- ضابطه مند3- مرتبط با محیط باشند

3 -چالشهای مربوط به مطالعات تطبیقی را چگونه ارزیابی می کنید؟درسالهای 1970تا1980که هیجانات جای خودرا به روحیه خویشتن داری داده واین دوره شاهد کاهش حمایت وانتظارات بود وتوجه به اداره امور دولتی تطبیقی به عنوان مجموعه ای از تلاشها برای کمکهای فنی کاهش یافت ومتخصص اقتصاد توسعه جایگزین آنها گردیدند وپروژه های اقتصادی با اولویت بالا جایگزین پروژه های  اداری شد از ایراداتی که به اداره امور تطبیقی داده شد این بود که در زمان داده شده نتوانسته بود به عنوان یک رشته مطالعاتی با طیف پذیرفته شده بتواند اجماعی در مورد یک پارادایم ارائه نماید./

3-   فرق اداره امورتوسعه وتوسعه اداره امور در چیست وچند مفهوم توسعه را که ریگز مطرح کرد را بیان نمایید؟ اداره امور توسعه مترادف با اداره امور تطبیقی بود وبه مفهوم اداره کردن برنامه های توسعه وشیوه های مورد استفاده در سازمانهای بزرگ مانند دولتها برای اعمال خط مشی ها وطرحها ی تهیه شده جهت تحقق اهداف توسعه ای به کار می رود

توسعه اداره  امور :به معنای تقویت قابلیتهای اداری هم بعنوان ابزاری برای افزایش زمینه های اجرای موفقیت آمیز برنامه های جاری توسعه وهم بعنوان محصول ونتیجه برنامه های گذشته مانند آموزش می باشد ریگز در کتاب خود اداره امور توسعه را به مفهوم اداره کردن برنامه های توسعه وشیوه های مورد استفاده در سازمانهای بزرگ مانند دولتها برای اعمال خط مشی های تهیه شده جهت تحقق اهداف توسعه ای به کار می رود می داند وتوسعه اداره امور را به معنای تقویت قابلیتهای اداری هم بعنوان ابزاری برای افزایش زمینه های اجرای موفقیت امیز برنامه های جاری توسعه وهم بعنوان محصول ونتیجه برنامه های گذشته مانند آموزش می باشد

فصل دوم:

مفاهیم مختلف ومتعدد بوروکراسی را مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار دهید؟

ریشه بوروکراسی لاتین است به معنی دولت درحال عمل اطلاق می شود مخالفان دولت بزرگ وطرفداران حکومت رفاه آنرا به عنوان لفظ ناخوشایند سیاسی وپدیده ای نامطلوب به کار بردند وبه اشکال گوناگون تعریف شده است 1) تعریف برحسب ویژگی ساختاری2)تعریف برحسب ویژگی رفتاری3)برحسب ویژگی های ساختاری ورفتاری

تعریف برحسب ویژگی ساختاری:از آنجاییکه جایگاه هر سازمان را براساس ساختار تعیین می کنند تامپسون وهال در این گروه قرار دارند تامپسون آنرا بر یک سازمان بروکراتیک با یک سلسه مراتب اختیار کامل که بر یک تقسیم کار کامل اعمال می شود می داند وهال آنرا شامل شش بعد می داند 1-سلسه مراتب2-تقسیم کار3-وجود یک نظام وقوانین که بر اختیارات وتکالیف متصدیان امور احاطه دارد4-وجود مجموعه ای از روشها برای انجام امور5-غیر مشخص بودن روابط بین اشخاص 6-گزینش وارتقاءمبتنی بر شایستگی را مهم تلقی کرده است

تعریف برحسب ویژگی رفتاری:حاصل این رویکرد الگویی از رفتار بوده که رفتار بروکراتیک نام گرفته است فردریک به صفاتی از بوروکراسی مانند عینیت ،دقت ،ثبات،وبصیرت که برای تحقق اهداف سازمان بروکراتیک مورد نیاز می باشد تاکید می کند از نظر او وضع قوانین متعددوعادات ورفتارهای مورد انتظار از کارکنان از طریق وضع قوانین متعدد  مشخص می شود  آیزنشتات وروبرت مرتون نیز عقایدی در این زمینه دارند که آیزنشتات می گوید بروکراسی با محیط  خود به تعادل وپویایی می رسد وروبرت مرتون به رفتار منفی بوروکراسی اشاره دارد ومی گوید عواملی باعث افزایش کارایی می شود وهمین عوامل در شرایط خاص باعث عدم کارایی می شود.

تعریف برحسب ویژگیهای رفتاری وساختاری :که پیتر بلا بوروکراسی را بعنوان یک سازمان برای حداکثر کردن کارایی تعریف کرده است ونظر وبر را که رفتارهایی که از مسیر منحرف شده اند غیر عقلانی ونارسا هستند را نمی پذیرد وعقیده دارد بعضی از رفتارها ممکن است دریک بورو کراسی ناقص وبیماری زا باشند ودر بروکراسی دیگر سلامت بخش باشند پس باید ویژگی های ساختار ورفتاری رابرحسب زمان ومکان متغیر ساخت در واقع رفتار بروکراسی با محیط سنجیده می شود تئوری بوروکراسی وفنون مطالعه تطبیقی که بررسی دقیق این مسائل را تسهیل می کند اولی ترین هدف است که دستیابی به یک تئوری بوروکراسی وفنون مطالعه تطبیقی است که بتواند مشکلات مطالعه را تسهیل کند .

 

2-عوامل زمینه ای را که بر بوروکراسی تاثیر می گذارند نام برده وتوضیح دهید ؟این عوامل محیط سازمانی وبوم شناسی می باشند ،محیط سازمانی اداره امور دولتی شامل 1-چگونگی بخش بندی واحدهای سازمانی 2-اندازه بخش دولتی می باشد که بخش بندی واحدهای سازمانی یکی از پیامدهای سلسله مراتب وتخصصی کردن وظایف در سازمانهای بزرگ چیدن منظم وخاص واحدها بصورت بخش بندی می باشد ودر کشورهایی که گرایش سیاسی وسایر ابعاد سیستم داری آنها تفاوتهای زیادی با یکدیگر ندارند تا حدقابل ملاحظه ای مشابه می باشد که واحد اصلی مقایسه بخش ،واحد،وزارت خانه است

اندازه بخش دولتی :یک عامل موثر دیگر در محیط سازمانی تعداد ونوع توزیع استخدام دولتی در بین کشورهای مختلف می باشد که یکی از تفاوتهای کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه چگونگی توزیع کارکنان است در کشورهای توسعه یافته بخش اعظم کارکنان در ایالات وادارات محلی استخدام می شوند در حالی که در کشورهای در حال توسعه کارکنان عموما در دولت مرکزی متمرکز شده اند پس نتیجه می گیریم که بخش عمومی کوچکتر اما متمرکز تر هستند

بوم شناسی اداره امور دولتی :ریشه این نظریه توسط جان گاوس که از جامعه شناسان دهه 1930در باره وابستگی انسان به محیط اطرافش بهره گرفته بود جستجو کردریگز وسایر دانشمندان نیز استفاده از بوم شناسی اداره امور دولتی برای مطالعه یک کشور مفید دانستند واهمیت انرا برای مطالعه تطبیقی مورد قبول داشتند زیرا علم بوم شناسی روابط متقابل بین موجود زنده ومحیط را مورد مطالعه قرار می دهد کوششهای اصولی نیز باید در جهت بر قراری رابطه بین اداره امور دولتی ومحیط اطرافش به عمل آید

3-الگوی خدمات کشوری هدی حاوی چه نکاتی می باشد ؟نکات برجسته ومهم را تشریح نمایید.

در این طبقه بندی سیستم های خدمات کشوری از پنج متغیر استفاده شده است.1- رابطه سیستم خدمات کشوری با رژیم سیاسی 2- عرصه اجتماعی –اقتصادی سیستم خدمات کشوری3-تاکید بر وظیفه مدیریت امور کارکنان در درون سیستم خدمات کشوری 4-شرایط احراز صلاحیت وانجام وظیفه به عنوان عضوسیستم خدمات کشوری5-احساسی که اعضاءاز ماموریت خود در سیستم خدمات کشوری دارند

الگوی خدمات عمومی هدی شامل 1-سیستم معتمد حاکم2- سیستم تحت کنترل حزب3-سیستم مجری خط مشی4- سیستم مشارکتی 

 

4-شما فکر می کنید آیا الگوی سیستم سیاسی –اداری هپر می تواند سیستم های سیاسی-اداری جهان را تشریح نماید؟تجزیه وتحلیل وبحث نمایید.

الگوی سیستم سیاسی واداری هپر که متین هپر وهمکارانش با استفاده از نظریه نهاد گرایی جدید به چهار نوع حکومت ایده آل برحسب درجه حاکمیت آنها شش نوع بوروکراسی های مربوط به این حکومت ها دست یافته اند

 

الگوی سیستم سیاسی واداری هپر

حکومت فردی

حکومت عقیدتی

حکومت آزاد

حکومت پروتاریا

حکومت=حاکم

حکومت=حاکم

حکومت=بوروکراسی

حکومت=حزب

فقدان حکومت مسلط

فقدان حکومت

بوروکراسی خدمتگذار یا خادم

بوروکراسی ماشینی

بوروکراسی بناپارتی

بوروکراسی در خدمت حزب با باقیمانده نسبت حکومتی بوروکراتیک تاریخی

بوروکراسی عقلانی وقانونی وبر

بوروکراسی سیستم تاراج یا بوروکراسی مبتنی بر هرج ومرج شبیه جامعه به طبقه هگل

این مدل برای نشان دادن روابط منظم سیاسی-اداری استفاده می شود که بخاطر افراط وتاکید برحاکمیت وانتخاب این عامل به عنوان مبنای طبقه بندی حکومت ها وبوروکراسی های تاریخی ومعاصر نارسا است.

 

4-   الگوی منشوری ریگز را توضیح دهید وتجزیه وتحلیل نمایید وبگویید این الگو تاچه حد می تواند واقعیتها ی جوامع کشورهای در حال توسعه را تبیین کند؟

5-   مدل منشوری اولین بار توسط ریگز ارائه شد نمایانگر یک سیستم اجتماعی است که درحد فاصل مدلهای مرکب وبسیط (پراکنده)قرار گرفته است در مدل اولیه درجه تفکیک وظایف وعدم تمرکز در جوامع به صورت متمرکز ،نیمه متمرکز وغیر متمرکز بر روی یک محور نشان داده  شده است

 

متمرکز                           نیمه متمرکز                              غیر متمرکز

                                                                            

مرکب(آمیخته)                   منشوری                          بسیط(پراکنده)

          

ریگز تصور می کرد سیستم های اجتماعی ابتدا متمرکز هستند وبعد به سمت عدم تمرکز حرکت می کنند وبعضی نیز نیمه متمرکز باقی می مانند در کشورهای متمرکز سیستم چند وظیفه ای است یعنی وضع قوانین اجرا ونظارت آن توسط یک نفر یا یک نفر وزارت خانه انجام می شود.که ریگز مرکب را برای آن بکار برد وحد فاصل جوامع مرکب وبسیط را جوامعی می داند که هر وظیفه توسط چند سیستم اجتماعی انجام می شود به همین جهت به آن جوامع منشوری می گویند

بنابراین الگوی مرکب دارای ساختاری است که تعداد زیادی وظایف متنوع را در داخل خود انجام می دهد .مدل بسیط دارای ساختاری است که تعداد معدودی وظیفه را داخل آن انجام می دهد جوامع مرکب وبسیط الگوهایی هستند که به روش قیاسی از مقایسه بین ساختار وتعداد وظایفی که سازمانها انجام می دهند ساخته شده اند./

 

فصل سوم:

1-مفهوم نوسازی را با توجه به نظرات دانشمند ان ،بیان کرده وتجزیه وتحلیل نمایید؟

دانشمندان به منظور تقویت بعد تخصصی این کلمه در ارتباط با حکومتهای ملی در تبیین نوسازی از مظاهر آن مانند آموزش عمومی،شهر نشینی،صنعتی شدن ،بوروکراتیک شدن وارتباطات وحمل ونقل سریع استفاده کرده اند ،دانل لرنر نوسازی را یک فرایند سیستمی شامل تغییرات تکاملی در بخش های جمعیتی ،اقتصادی،سیاسی ،ارتباطات وفرهنگی یک جامعه می داند اینکلز واسمیت عقیده دارند در قرن بیستم به معنای واقعی گسترش یافته است پس تجدد مشخصه تمدن عصر حاضر است مونت پالمر نوسازی را فرایند حرکت به طرف مجموعه ای از روابط آرمانی که به نام نوین شناخته می شود تعریف کرده است،دیامنت عقیده دارد که نیازی به تعریف دقیق نوسازی نیست فقط کافی است گفته شود نوسازی انتقالی است دراروپا وآمریکای شمالی شاهدآن هستیم وبه شکل ناقص تری درسایرجهان مشاهده می شود.

انتقاد مفهوم نوسازی ریگز مقاله ای تحت عنوان کشاورزی وصنعت –به سوی نوع شناسی اداره امور تطبیقی انتشار داد که توانست اعلام کند مدل صنعتی توصیف کننده ایالات متحده آمریکا به طور کامل ودر همه ابعادش باشد ومدل کشاورزی ارتباط نزدیکی با ویژگی های امپراطوری چین داشت وحرکت از کشاورزی به طرف صنعتی شدن می باشد  ژوزف لاپالومبارا عقیده داشت نوسازی یک دام پنهان است ومخالفت خودرا به سه بخش تقسیم می دهدبخش اول معادل دانستن سیستم سیاسی با سیستم اجتماعی واقتصادی ابهام برانگیز است دوم مفهوم نوسازی اغلب تلویحی وشاید از سهو هنجاری است ومفهوم آن برای ما دقیقا مشخص نیست ویک مفهوم انگلیسی-امریکایی است سوم مفهوم نوسازی در سیستم های سیاسی نه تکاملی ونه غیر قابل اجتناب است وچنین به نظر می رسد که مفهوم نوسازی به دلیل نادیده گرفتن آینده غیر قابل اجتناب با مشکل معنایی روبرواست پس باید دنبال واژه ای دیگر رفت

2- نظرات آلموند وپاول،بایندر وجگورایب را راجع به توسعه بیان نموده وتجزیه وتحلیل نمایید؟از نظر آلموند وپاول توسعه سیاسی را پی آمد وقایعی است که رشد در محیط بین المللی ،محیط داخلی ویا نخبگان سیاسی در درون سیستم سیاسی را در پی دارد که 4مشکل 1-حکومت سازی2-ملت سازی 3-مشارکت4-توزیع ورفاه  وپنج عامل که به مشکلات چالشهای فوق و در نتیجه بر فرایند توسعه سیاسی اثر می گذارند وباعث تمایز بین سیستم های سیاسی می شوند اول متوالی بودن، 4مشکل فوق که کشورهای اروپایی با این مشکلات به ترتیب برخورد کرده وحل کرده اند وکشورهای درحال توسعه ممکن است به همه یا چند مشکل برخورد کنند دوم میزان منابع در دسترس است که در کشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه متفاوت می باشند سوم همراهی وعدم همراهی سایر سیستم های موجود جامعه باسیستم سیاسی است چهارم میزان آمادگی سیستم موجود برای تغییر وسازگاری پاسخ به الزامات وضرورتهای محیط می باشد پنجم خلاقیت یا ایستایی نخبگان سیاسی عامل موثر در توانایی سیستم سیاسی برای سازگاری وتطابق می باشد

لئونارد بایندر توسعه سیاسی رادر سه مفهوم برابری ،ظرفیت،تفکیک وظایف خلاصه کرده وآنهارا سندرم توسعه می داند از نظر وی زمانی توسعه سیاسی تحقق می یابد که هویت ماهیت سیاسی به خود گیرد .مشروعیت مبتنی برعملکرد باشد اکثریت جمعیت بالغ در اداره امور مشارکت داشته باشند .دولت دارای قابلیت ونفوذ لازم در بسیج منابع ملی باشد وتخصیص منابع عقلایی واصولی باشد

هیلو جگورایب اوبرخلاف دانشمندان که بعضی ها توسعه سیاسی را معادل نوسازی  وبرخی معادل نهادینه کردن می دانند ترکیبی از نوسازی ونهادینه کردن می داند وی نوسازی سیاسی را فرایند افزایش متغیرهای عملیاتی شامل جهت گیری عقلایی ،تفکیک ساختاری،قابلیت می داند نهادینه کردن سیاسی را نیز فرایند افزایش متغیرهای مشارکتی حکومت شامل جابجایی سیاسی،یکپارچگی سیاسی ونمایندگی سیاسی می داند وخاطر نشان کرد نوسازی سیاسی ونهادینه کردن بهم وابسته هستند ولازمه توسعه سیاسی وجود تعامل مناسب بین آنها می باشد

3- نظر ریگز را راجع به مفهوم توسعه بیان نمایید؟ریگز در مقاله ای تحت عنوان ایده اداره امور توسعه 5مفهوم را بیان می کند --1دردیدگاه اول توسعه رابعنوان خروجی سیستم وافزایش رشد اقتصادی می دانند که همزمان با آن باید قابلیت اداری وظرفیت برای تصمیمات سیاسی افزایش یابد که رایج ترین مفهوم توسعه است2—مفهوم توسعه را اهداف عملکردی می دانند وبه جای تاکید بر خروجی سیستم که گروه اول به آن توجه دارند به اداره اهداف عملکردی توجه می کنند وعقیده دارند اگر اداره قوی وبه تخصص وتکنوکراتها توجه شود با کمترین هزینه به توسعه خواهیم رسید 3- مفهوم توسعه را در فرایند های سیاسی خلاصه می کنند وبه جای تاکید بر اداره یا فرایندهای اداری به فرایندهای سیاسی شامل افکار عمومی ،عدالت ،استقلال ونظایر آن توجه دارند که سلسله مراتبی است4-مفهوم توسعه را تعادل بین فرایندهای اداری وفرایندهای سیاسی می دانند که هم به اهداف عملکردی وهم به عدالت وفرایندهای سیاسی توجه می شود ودر واقع سنتز است5-مفهوم توسعه را فرایند افزایش اختیار از نوع آزادی عمل سیستم های اجتماعی می دانند که نظر ریگز است یعنی توسعه زمانی مثمر ثمر خواهد بود که بتواند توسط محیط جذب شود یعنی منطبق با واقعیت وشرایط محیط باشد.

4-نظریه های وابستگی را بیان نموده وبگویید در بازنگری مفهوم توسعه به چه عواملی توجه شده است؟نظریه پردازان وابستگی برخلاف مفاهیم ترویج وانتشار  که به معنی یک فرایند مثبت ورود وبه عاریه گرفتن جوامع کمتر توسعه یافته از جوامع توسعه یافته تر می باشد براین باورند که اساسا منفی است ومشکلات کشورهای در حال توسعه ناشی از رشدی است که کشورهای توسعه یافته آن را ترغیب می کنند ودر حقیقت توسعه نیافتگی محصول توسعه کشورهای توسعه یافته است جگورایب 4نوع وابستگی که با یک ترتیب زمانی ایجاد شده اند که شامل :استعمار سنتی،استعمار جدید ،وابستگی اقماری و وابستگی ایالتی نام می برد ودر مورد اینکه رهبران کشورهای وابسته برای مقابله با شرایط وابستگی موجود از چه استراتژی باید استفاده کنند اختلاف نظر وجود دارد  اولین دیدگاه درصدد ایجاد سازگاری با محیط می باشد دومین دیدگاه :که رویکردی اصلاح طلبانه دارد با عناوینی مانند سرمایه داری مستقل یا سرمایه داری دولتی توصیف شده است  در سالهای اخیر علی رغم درجه اعتبار نظریه وابستگی این نظریه در بعضی از کشورها به چالش کشیده شده است چرا که اقتصاد دنیای جدید برخلاف اقتصاد دو قطبی قبل ،متنوع وچند گانه شد کشورها باهم تفاوت دارند وتاکید می شود دولت بعنوان عامل تغییر مطرح باشد  پس به سادگی نمی توان گفت که یک کشور وابسته هست یا نیست . بازنگی توسعه یا همان تجدید نظر طلبی دارای دیدگاههای مشترکی نیز هستند گروه اول که ناخوشنودی خودرا از توسعه به عنوان یک عبارت ومفهوم اعلام می دارند ولی نمی توانند برای پیدا کردن جایگزین به توافق برسند اپتر می گوید عبارت توسعه آنقدر کلی است که باید از همه فرهنگ لغات حذف شود مفاهیمی مانند نوسازی وتجدد طلبی نیز حذف گردد هاریسون ادعا دارد توسعه نیافتگی یک حالت ذهنی است که برای تحلیل آن نیاز به یک چارچوب جدید می باشد وبجای عوامل اقتصاد باید فرهنگ عامل تعیین کننده توسعه باشد میتلمن آزمون مجددعلوم سنتی مربوط به کشورهای کمتر توسعه یافته  وچشم انداز آینده آنها ضروری می داند گروه دوم صاحب نظرانی هستند که بر ارتباط موجود بین ابعاد مختلف فرایند توسعه تاکید بیشتری دارند لیکن در مورد جایگاه این تاکید اتفاق نظر وجود ندارد. اپتر،میگدال،لی،جاکمن،از منظر نهادگرایی به حکومت نگاه می کنند وعقیده دارند اکنون زمانی است که باید به جای نتایج به عدم قطعیت وآزمایش بودن فکر کرد اپتر به مواردی چون رابطه توسعه ودموکراسی ،مشکل نوآوری وحاشیه نشینی ،خشونت واعمال حاکمیت مورد نظر وی می باشد که به طور کامل در درون واحد جای نمی گیرد میتلمن به مجموعه پیچیده تری از عوامل متوسل می شود وعقیده دارد که می توان توسعه نیافتگی را در قالب ارتباط متقابل تمرکز سرمایه شامل تجهیز منابع وامکانات نیروهای حکومت شامل ایدئولوژی وطبقه اجتماعی مردم تعریف کرد واگر این عوامل باهم یکسو شوند منجر به توسعه خواهد شد گروه سوم آنان پیش بینی می کنند که آینده کشورهای کمتر توسعه یافته متفاوت ومتنوع است ودر یک مسیر واحد حرکت نمی کنند وپیش روی کشورهای کمتر توسعه یافته آن چنان متنوع وپراکنده است که نمی توان آنهارا به عنوان توسعه دسته بندی کرد.

5-میتلمن از سه نوع استراتژی تغییر در کشورهای در حال توسعه نام برده است بگویید آیا این استراتژی می تواند مسیر وافق تغییر را برای این گونه کشورها مشخص نماید؟ میتلمن سه استراتژی دارد که برای هر مورد کشوری نیز مورد مطالعه قرار می دهد اولین استراتژی پیوستن به سرمایه داری جهان بعنوان متداولترین مسیر توسعه بوده وبرزیل رانمونه بارز آن می داند استراتژی دوم کناره گیری از سرمایه داری جهانی است که به وسیله جمهوری خلق چین در دوره مائو به اجرا درامده است استراتژی سوم عبور از موانع از طریق سرمایه داری جهانی است که توسط کشور آفریقایی موزامبیک به اجرا درامد عقیده بر این است که کشورهای جدید جهان خواهان توسعه از نوعی که در دهه های اخیر جذاب می نمودند نیستند بلکه در واقع در جستجووتجربه مدلهای متفاوتی هستند که بتوانند آینده خودرا شکل دهندچرا که کشورهای در حال توسعه به عنوان یک گروه هنوز هم دارای چنان ویژگی های مشترکی هستند که در یک طبقه می توان آنها را دسته بندی کرد وتئوری های توسعه استاندارد پاسخگوی نیازمندی های آنان نخواهد بود

6-    یکی از دانشمندان توسعه به نام راموس با اشاره به یک پارادایم جدید به نام پارادایم فرا اقتصادی وبیان نظریه تحدید سیستم های اجتماعی نظریه سازمانی آدام اسمیت را برای تحلیل سیستمهای اجتماعی کافی نمی داند ضمن بیان نظریه تحدید حدود سیستم های اجتماعی ،نقاط افتراق واشتراک آنرا با نظریه آدام اسمیت شریح نمایید؟در این نظریه که راموس انرا علم جدید سازمانها می نامد صرفا بحث بر سر سیستم های اجتماعی مورد نیاز برای توانمند کردن افراد جهت کسب موفقیت در جامعه بازار محور نیست .بلکه بحث اصلی برسر موضوعات ومشکلات طرح سیستم های اجتماعی به عنوان وجه مشترک همه جوامع انسانی می باشند راموس مدعی است تئوری سازمانی استاندارد که از زمان ادام اسمیت تاکنون باقی مانده است نتوانسته است درک درستی از پیچیدگی تحلیل وطرح سیستم های اجتماعی ارائه دهد وعقیده دارد مدل یک بعدی طرح وتحلیل سیستم های اجتماعی باید جای خود را به آنچه وی آنرا پارادایم فرا اقتصادی نامیده است بدهد  نظریه تحدید حدود سیستم های اجتماعی صرف نظر از اینکه اثر نهایی آنچه خواهد بود مناسب ترین مفهوم بازنگری در معنای توسعه وشکل دهی مجدد به اهداف خط مشی عمومی در کشورهای در حال توسعه است به نظر راموس کیفیت زندگی اجتماعی باید مبتنی بر فعالیتهای مولدی که باعث تقویت احساس همبستگی شهروندان می شود باشد .

 

فصل چهارم:

1-   چهار نظریه در خصوص شکل گیری نظام های اداری مطرح است ضمن توضیح راجع به آن بحث نمایید؟ نظریه اول جکوبی که مهمترین مطالعه را درتفسیر وقایع تاریخی ،فرایند شکل گیری اداره شامل :کشف رموز وناشناخته ها ،عقلانی کردن ،وبوروکراتیک کردن امور انجام داده است وی معتقد است که سازمانهای بوروکراتیک امروزه نتیجه تجمع قدرت هستند.نظریه دوم :نش اواز تمدن بعنوان سطح کسب موفقیت یک جامعه واز اداره برای اشاره به ساختارها وفنون سازمانی استفاده می کند او می گوید تمدن هایی درخشیده وپایدار ماندند که توانستند یک چاچوب سازمانی خوبی برای تعادل جامعه پیدا کنند .نظریه سوم ویت فوگل اوعقیده دارد که سیتم های استبدادی شرق در جوامع هیدرولیک به وجود آمده اند واین سیستم ها تمدن هایی بود که در کنار رود خانه ها واقع شده وبا استفاده از اب برای کشت سرزمینهای حاصلخیز بهره بردند جوامع هیدرولیک از دو گروه حاکمان وافراد معمولی تشکیل شده بودند که در راس آن پادشاه با دستگاه حکومتی ودر رده دوم بوروکراتها قرار داشتند وهمواره بین حاکمان ورعیت دشمنی وجود داشت وقدرت در دست حاکمان بود   نظریه چهارم :ایزنشتات نوعی خاص از سیستم سیاسی را که درحد فاصل سیستم های سنتی ونوین قرار دارند شناسایی کرده وانها را امپراطوری های بوروکراتیک مرکزی یا جوامع بوروکراتیک تاریخی نامیده است شامل1-سیستم سیاسی بدوی2-امپراطورهای جادر نشین یا فاتح3- دولت شهرها4- سیستم فئودالی5- حکومتهای پادشاهی6-جوامع نوین حکومتهای بوروکراتیک تاریخی علیرغم تفاوتها دارای وجوه مشترکی نیز هستند

2-   فرق اساسی اداره امور دولتی یونان باستان را با دیگر ممالک بیان نمایید؟

دولت یونان در حکومت دموکراسی شهرت دارد وقدرت  واداره در دست اکثر مردم بود ومردم در چشم قانون مساوی وبرابر بوده ومقام اجتماعی نه براساس ثروت وزور بلکه براساس لیاقت وشایستگی بود وبه مفهوم کنونی نبود مثلا طبقه غلامان ویا بیگانگان حتی اگر از خود لیاقت هم نشان می دادند هرگز به مشاغل مدیریت ورهبری برگزیده نمی شدند یا برای اغلب مناصب انتخاب براساس قرعه انجام می شد که اصلشایستگی رامخدوش می کرد سقراط عقیده داشت رهبر وسرپرست باید خودرا مساوی دیگر مردم بداند وسازمان تحت امر خود را باید مدبرانه ودرست اداره کند افلاطون عقیده داشت در جامعه باید بهترین وشایسته ترین وسالم ترین ودرستکار ترین وبا اخلاق ترین افراد حکومت کنند.

 

3-ویژگی نظام فئودالیسم ،پادشاهی مطلق وحکومت ملی رابیان کرده وراجع به آن بحث کنید؟ فئودالیسم یا نظام ارباب ورعیتی  قدرت غالب رابطه ارباب رعیتی بود که عامل ثبات نیز به شمار می رفت وجامعه فئودالی خود گردان بود ومفهوم حکومت همراه مفهوم خدمات دولتی از بین رفت وحاصل فئودالیسم تا قرن یازدهم کاهش جمعیت ازبین رفتن محصولات کشاورزی وکاهش مراودات اجتماعی بود بعد از فئودالیسم پادشاهی مطلق ظهور کرد که400سال ادامه داشت مهمترین تغییراتی که باعث تبدیل پادشاهی فئودالی به پادشاهی مطلق شد شامل:1-تمرکز حاکمیت وقدرت در پادشا2 -حفظ منافع در جهت حمایت پادشا3-نفع گرایی وزراندوزی حکومت4-تمرکز بود انقلاب فرانسه ومتعاقب آن ظهور ناپلئون تغییرات عمده ای را درماهیت دولت وهدایت اداره امور دولتی ایجاد کرد وحکومت ملی یا حکومت مستقل جایگزین حکومت پادشاهی وساطنت موروثی شد در حکومت ناپلئون نظم ،سلسله مراتب ،تخصص وپاسخگویی مورد تاکید قرار گرفت او شورای حکومتی گذشته را بازسازی کرد تا با ظرفیت یک ستاد عمومی کار کند

4-ویژگی اداره امور ممالک جهان در طول تاریخ چه پندها ودرس هایی را برای مدیران اداره امور دولتی در دنیای امروز در برداشت؟ سومریها نقش اساسی توسعه سازمانهای اداری در دوران اولیه تاریخ تمدن بشر راداشتند واختراع فنون اندازه گیری ،تکنیک های ریاضی وحساب وهندسه برای انجام امور از تمدن سومری ها بود مصر اغلب حکام با زور وجبر حرکتهای سبعانه انجام می دادند ولی شبکه های ارتباطی واقتصاد برنامه ریزی شده برای تامین مایحتاج از جمله مشخصات اداره امور دولتی آنان بود چینی ها شالوده امور بوروکراتیک دولتی رابنیان گذاشتند یونانی ها دموکراسی را بنیان گذاردند وایرانی ها نه تنهت مدیران قوی سازمانهای اداری واجتماعی بودند بلکه رهبرانی سیاسی بودند که چگونگی امور مملکتداری در قلمرو وسیع را می دانستند وآموزش محور حرکت اداره امور دولتی بود.پس همه ممالک جهان در طول تاریخ این موضوع را گوشزد کرده اند باید مدیران به آنچه مردم از آنها می خواهند وانتخاب عامه مردم را مهم شمرده وبه آن عمل کنند

 

فصل پنجم

1-اداره امور دولتی حکومت عیلام دارای ویژگی هایی بوده است ضمن بیان آن ویژگی ها نقش مذهب در این حکومت چگونه بود؟مهمترین ابزار اداره امور دولتی وحکومت در سیر تکامل طولانی حکومت وزوال امپراطوری عیلام وبوروکراسی بود که نقش مهمی در در زمان ماد وپارس ایفا کرد ساختار فدرال امپراطوری عیلام براساس سه لایه اداری حاکمیت:استانداران ،نایب السلطنه  وپادشاهان (پیامبران خدا،نایب خدا،وحاکم )یر روی زمین تصور می شد ودر آن زمان مذهب رشد شتابانی به خود گرفت وتوسعه خط از موفقیتهای عیلامی ها بود ومدیریت نظام مند قناتها ی زیر زمینی برای کشاورزی،ساخت انواع پل،جاده ها،شهر ومراکز ارتباطی استفاده از نظامهای حقوقی واهمیت ونقش شهادت دهی درانجام امور قضایی ونظایر آن بوده است.

2-مفهوم دولت برای اولین بار در چه حکومتی مطرح شد؟ویژگی های مربوط به این حکومت را تشریح نمایید؟مادها برای نخستین بار در تاریخ مفهوم دولت را مطرح نمودند وآنرا در عمل به کار بستند انان نوعی نظام حکومتی واداره امور فدراتیوونوعی نظام تصمیم گیری جمعی ایجاد کردند وکارکنان اداری آنان افراد آموزش دیده ومتخصص بودند بوروکراسی در زمان مادها بر اساس دواصل 1- آموزش وکار آموزی تحتدنظر استادان فنی برای پستهای اداری 2- تجربه نظام مند در پست یا مقام دولتی از طریق تخصصی کردن نقش ،سلسله مراتب سازمانی ووحدت نظام فرماندهی شکل حرفه ای به خود گرفت .

 

3-مهمترین ویژگی نظام اداره امور دولتی دوره هخامنشیان را بیان نمایید؟.

1-توجه به آموزش فرزندان پارسها از سن 5تا 20سالگی تخت اموزش بودندشامل اسب سواری،تیراندازی وراست گویی2- راستگویی ودرستکاری که اندیشه فرهنگی آنان بر مبنای اندیشه نیک ،گفتار نیک وپندار نیک استوار بود 3-نظارت کار آمد با توجه به اندازه عظیم بوروکراسی ودولت چند ملیتی طوری سیستمی عمل می شد که هیچ حوزه جغرافیایی در امپراطوری نمی توانست از نظارت دستگاه دولت مرکزی در امان باشد5- بوروکراسی متمرکز وغیر متمرکز-تمرکز گرایی دولت مرکزی را به حفظ کنترل قوی بر کلیت امپراطور ی قادر می ساخت ودر عین حال عدم تمرکز در سطح محلی واستانی به دولت مرکزی انعطاف پذیری اعطا می کرد تاشرایط محلی را برای اهداف حکومت داری ومدیریت در پیش گیرد 6-سازوکار کار آمد اداری 7-اصلاحات مالی واداری وغیره

4-ویژگی های نظام اداره امور دولتی دوره اشکانیان وساسانیان را تحلیل نمایید؟حکومت اشکانیان ملوک الطوایفی بوده حاکمان محلی ازاستقلال داخلی برخوردار بودند وشاه در تعیین آن نقش زیادی نداشت ومجلس مهستان در تصمیم گیری های مهم کشور مثل تعیین جانشین برای پادشاه یا تصمیم گیری برای جنگ نقش زیادی داشتبا استقرار ساسانیان ساختار تازه ای از قدرت وحاکمیت در ایران شکل گرفت از ابتدا مبتنی بر اتحاد دین ودولت بود اما در مدت بیش از چهار قرن حکمرانی این سلسله همواره روند یکنواختی نداشت  اوضاع سیاسی واجتماعی ایران دستخوش تغییر وتحول بود وسلسله ملوک الطوایفی زمان اشکانی که امور ملی را به ارث اداره می کردند به سبب ضعف قدرت مرکزی فرصت یافتند تادر نقاطی از ایران حکومتهای موروثی ایجاد کنند در دوران ساسانی هریک از امور مالی،اقتصادی،کشاورزی،اداری،ونظایر آن زیر نظر فردی که ریاست آنرا به عهده داشت اداره می شد که در راس آن وزیر اعظم قرار داشت

فصل ششم:

1-   راجع به محیط سیاسی ،ساختار اداری وتشکیلاتی ،خدمات کشوری ومدنی اداره امور دولتی نظام اسلامی در صدر اسلام توضیح دهید؟نظام سیا سی اسلام بر اساس وحی الهی بنا شده است قران کریم به عنوان منشور وقانون اساسی مجموعه تکالیف سیاسی ،قضایی ،اجرایی واقتصادی راتعیین کرده وشخص پیامبر اسلام رهبری جامعه وبرقوای قضاییه،مجریه وهیئت دولت نظارت داشت یکی از منابع معتبر اسلام برای درک نظریه ها ،اصول وشیوه های اداره امور دولتی عهدنامه (منشور)حضرت علی(ع) به مالک اشتر نخعی است که در نهج البلاغه آمده است این منشور توسط کارشناسان بین المللی به عنوان سند دادگستر بی نظیر در سال 1382شناخته شد وثبت گردید که بعنوان رمز عدالت ومصداق یک حکم سیاسی ،اجتماعی واقتصادی در طول عمر بشر بی سابقه شناخته شده است در اسلام استخدام  برمبنای لیاقت وشایستگی می باشد وهرگونه تبعیض به علت خویشاوندی ویا علل دیگر تقبیح شده است ودر زمینه رسیدگی به محرومان ،مستضعفان ،افراد درمانده ،کودکان بی سرپرست ،افراد مسن ومستمند بسیار توصیه وتاکید شده است

2-   جایگاه نظارت وکنترل در نظام اسلامی (صدراسلام)را تبیین کنید؟ اسلام برای کنترل تصمیمات وافعال کارکنان حکومت ،اهمیت خاصی قائل  می شود در نامه حضرت علی (ع)به مالک اشتر توصیه شده است کارهای مامورین حکومت مورد توجه وبازرسی قرار گیرد وبازرسان درستکار ،مامورین وکارمندان حکومت را ملزم می سازد که انحرافی از احکام وفرامین رهبر نداشته باشند امانت نگهدارند،با مردم به مدارا رفتار کنند وحسن سلک خود نشان میدهند اسلام از چهار نوع نظارت شامل :نظارت الهی ،نظارت درونی،نظارت عمومی و نظارت مدیریتی نام برد که نظارت الهی از طریق تقویت ایمان ونظارت درونی از طریق وجدان پاک درونی ونظارت عمومی براساس همه افراد اجتماع در نظارت مسئولیت دارند ونظارت مدیریتی است که از طریق سیستم های نظارتی سازمانی اعمال می گردد.

3-   محیط سیاسی بوروکراسی اداره امور دولتی نظام جمهوری اسلامی را توضیح دهید؟ نظام سیاسی ایران ریاستی –پارلمانی است محیط سیاسی بوروکراسی براساس قانون اساسی بر اساس اصل تفکیک قوا می باشد که سه قوه مقننه،قوه مجریه وقوه قضاییه به طور مستقل تحت نظارت رهبر (ولی فقیه)عمل می کنند دو نهاد سیاسی دیگر شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام وشورای نگهبان هم در فرایند های خط مشی گذاری نظام سیاسی نقش کلیدی دارند .وبوروکراسی متشکل از وزارت خانه ها ،موسسات دولتی وعمومی است همه سازمانهای دولتی از جمله موسسات ونهادهای عمومی صرف نظر از درجه استقلال مالی واداری زیر نظر یکی از وزراء یا شخص رئیس جمهور فعالیت می کنند.

4-   نظارت بر بورو کراسی در نظام جمهوری اسلامی به چه طریقی انجام می گیرد؟از چهار طریق شامل رهبری ،قوه محریه ،قوه قضاییه وقوه مقننه صورت می گیرد که  بریک سازوکارهای تعیین شده نظارت خودرا اعمال می کنند

5-   مشکلات وچالشهایی را که مدیریت دولتی با آن روبروست توضیح دهید؟پس از انقلاب تعداد کارکنان بخش دولتی رشد زیادی داشته ومنجر به تورم نیروی انسانی شد اگرچه براساس قانون استخدام کشوری ،ارتقا واستخدام باید بر مبنای معیارهای لیاقت شایستگی مبتنی باشد هنوز این امر به طور کامل محقق نشد واداره امور دولتی برای رسیدن به یک بوروکراسی حرفه ای تلاش زیادی نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم فروردین 1391ساعت 16:59  توسط Admin  |